Category Archives: Osadnictwo na terenie Piastowa koło Warszawy w drugiej połowie XV wieku (mapa)

Osadnictwo na terenie Piastowa koło Warszawy w drugiej połowie XV wieku (mapa)

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015.


Osadnictwo sredniowieczne w Piastowie

Ryc.1 Mapa przedstawiająca osadnictwo w 2 połowie XV wieku, w granicach administracyjnych dzisiejszego Piastowa. Legenda: „duża, czarna kropka, z białym krzyżem w środku” – osada (własność duchowna); „Żdżary” – nazwa osady, zapisana w najstarszej wzmiance w źródle pisanym; „(1480)” – data pierwszej wzmianki w źródle pisanym.

UWAGI: Najwięcej wątpliwości mam co do położenia osady Mieczki. Umieściłem ją na mapie na podstawie informacji zawartych w „Słowniku historyczno-geograficznym ziemi warszawskiej w średniowieczu”. Napisano tam: „Mieczki, (…), później jako Niecki, folwark należący do dóbr Gołąbki, obecnie północno-wschodnia część miasta Piastów, przy granicy z Ursusem.”1 Analizując mapy z XIX w. i z XX w., coraz bardziej zastanawiam się, czy w tym słowniku przypadkiem mamy do czynienia z błędem. Czy Mieczki nie powinny być na terenie Ursusa, dzielnicy Warszawy, a dokładniej w jej północno – zachodniej części, tak jak ją naniesiono w „Atlasie historycznym Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku” (patrz Ryc.2, poniżej). Zatem pod znakiem zapytania pozostaje obecność tej osady na terenie dzisiejszego Piastowa. W ogóle kwestia Mieczek będzie chyba wymagała dokładniejszej analizy.

Mieczki i Żdżary w 2 połowie XVI wieku

Ryc.2 Położenie osad Żdżary, Mieczki i Gołąbki w 2 połowie XVI wieku.
(Źródło: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku (część południowa), [w:] Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Część I. Mapa, plany, pod kierunkiem Władysława Pałuckiego opracowali Anna Dunin-Wąsowicz, Irena Gieysztorowa, Józef Humnicki, Wanda Lewandowska, Kazimierz Pacuski, Henryk Rutkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973)

DODATKOWE INFORMACJE: Mapę stworzyłem na podstawie:

  • Żdżary, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 346
  • Mieczki, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 149
  • Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w., [w:] Atlas historyczny Polski, red. Władysław Czapliński, Tadeusz Ładogórski, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., Warszawa 1998, s. 23, tablica II
  • Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku (część południowa), [w:] Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku. Część I. Mapa, plany, pod kierunkiem Władysława Pałuckiego opracowali Anna Dunin-Wąsowicz, Irena Gieysztorowa, Józef Humnicki, Wanda Lewandowska, Kazimierz Pacuski, Henryk Rutkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973
  • analiza map z XIX wieku i z 1 połowy XX wieku, przedstawiające teren obecnego Piastowa.

PS. Z mapy na ryc. 1 usunąłem osadę Mieczki, a o powodach podjęcia takiej decyzji, napiszę w jednym z następnych wpisów.


Przypisy:
1Mieczki, [w:] Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opracowali Adam Wolff i Kazimierz Pacuski, pod red. Tomasza Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 149

Reklamy